Shaz Qamar

Marketing Campaign Manager at Esri UK

Following

Tahir Sharif

Followers

Tahir Sharif Jay Patel Iqbalshah Qalandari Ignasi Pérez Arnal Nathan Hudson SREE NIVAS Mariana Macedo

Achievements

15 Views - awarded on 21st August 2017 10 Visits - awarded on 18th July 2017 5 Followers - awarded on 19th June 2017 5 Visits - awarded on 12th January 2017 1 Share - awarded on 11th January 2017 5 Views - awarded on 6th December 2016 1 Follower - awarded on 6th December 2016 1 View - awarded on 6th December 2016 1 Visit - awarded on 6th December 2016

Activity